Opłaty

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

Pobyt dziecka w przedszkolu

Od dnia 01.09.2019r. obowiązuje  Uchwała nr. 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Lubliniec.

  • Ustala się w 100% zwolnienie z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami Gminy Lubliniec.

Wyżywienie

  • dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 4 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek,
  • dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł. i w ciągu roku może ulec zmianie,
  • opłata za wyżywienie jest naliczana „z dołu”  i stanowi iloczyn: dziennej stawki żywieniowej i liczby dni obecności dziecka w danym miesiącu,
  • posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni.

Wpłat należy dokonać

na konto o nr:  39 1050 1142 1000 0023 2475 0005

  • zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem),
  • termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 10 – go każdego miesiąca.
  • Termin płatności oznacza dzień wpływu należności.
  • Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki. Wniesienie opłaty po 10 każdego miesiąca należy udokumentować potwierdzeniem przelewu

Uprzejmie prosimy o wpisanie w tytule wpłaty imię i nazwisko dziecka oraz informacji za jaki miesiąc jest wnoszona opłata.


Wpłata na rzecz Rady Rodziców

Wpłat na rzecz Rady Rodziców dokonują rodzice na podstawie dobrowolnej deklaracji.

21 1050 1386 1000 0097 6400 2664

W tytule przelewu prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska dziecka
oraz nazwę grupy.

Przejdź do treści Przejdź do menu