Kontakt

tel: 34 351 14 06, e-mail: 6@przedszkolalubliniec.pl, 42-700 Lubliniec ul. Droniowicka 27

Oferta dodatkowa

KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE

To właśnie my:

 • rozpoznajemy możliwości dzieci, 
 • następnie organizujemy zajęcia, dzięki którym zaspokajamy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, rozwijając ich szczególne uzdolnienia.

Cele ogólne:
Praca z dzieckiem zdolnym ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań, a także:

 • stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania,
 • przeżywania,kształtowanie wiary we własne możliwości,
 • rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki,
 • kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych oraz plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i jej analizowania pod kątem tempa, rytmu, melodii, dynamiki, artykulacji,
 • kształtowanie umiejętności wykonawczych,
 • stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia,   a także działania,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz samodzielności,
 • kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej, pomysłowość i wyobraźni.

 

20150112_104622_1
ZAJĘCIA INTERAKTYWNE

W „Przedszkolu Przyszłości” proponujemy dzieciom ciekawe zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Tablica to duży ekran połączony z komputerem i z do stępem do sieci internetowej. Na tablicy – ekranie przedszkolaki mogą oglądać programy zamieszczone w Internecie albo uczestniczyć w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach, które opracowaliśmy z myślą o dzieciach uczących się w ten sposób korzystania z multimediów.

Tablica interaktywna może służyć do malowania obrazów, układania puzzli, przechodzenia przez labirynty, poznawania instrumentów muzycznych, tworzenia melodii, poznawania różnych kontynentów i podróży w czasie, zarówno w przeszłość jak i przyszłość. Można poznawać dzięki niej kosmos albo morskie głębiny. To tylko niektóre z możliwości, jakie wykorzystujemy w „Przedszkolu Przyszłości”, wykorzystując tablicę interaktywną.

PRACA Z DZIECKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami i potrzebami, a w efekcie końcowym osiągnięcie przez nie gotowości szkolnej, to jedno z głównych założeń edukacji przedszkolnej. W celu wyrównania szans edukacyjnych oraz zapewnienia dzieciom pomyślnego startu w szkole, placówka nasza organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych oraz  rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Logopeda prowadzi zajęcia w małych grupach. Obejmują one ćwiczenia oddechowe oraz gimnastykę buzi i języka, a także wprowadzają elementy logorytmiki. Profilaktyka logopedyczna to podstawa do wyeliminowania ewentualnych przyszłych wad wymowy.

 
ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Trudna jest sytuacja dzieci rozpoczynających naukę w szkole, u których stwierdza się zaburzenia funkcji poznawczych, motorycznych, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. Uczniowie ci, między innymi ze względu na indywidualne cechy rozwojowe, nie mogą sprostać wymaganiom programowym obowiązującym na danym etapie kształcenia w wymiarze i tempie zaplanowanym w wybranym programie i mają znaczne trudności w przyswojeniu treści nauczania.
Aby skutecznie pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności w nauce szkolnej należy wypracować i dostosować formy, środki i metody pracy wspomagania rozwoju psychofizycznego do potrzeb indywidualnych i poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń poznawczych. Dzieci te potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnie opracowanych programów nauczania dostosowanych do ich możliwości, ograniczeń, dodatkowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – to jeden z rodzajów zajęć specjalistycznych. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Są one ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze się rozwijających (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej lub reedukacji.
 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE

Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane są do dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałych, dzieci mających problemy w relacjach rówieśniczych.
Socjoterapia,   jako   metoda    pracy    w    grupie,    zakłada    realizację  trzech podstawowych   celów,   które   wzajemnie  będą  się przeplatać podczas prowadzonych zajęć. Są to cele terapeutyczne, cele edukacyjne i cele rozwojowe.
Zadaniem socjoterapii jest więc wspomaganie dzieci w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych.

Cele terapeutyczne
do  głównych  celów terapeutycznych należy:

 • stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych;
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • zaspokojenie potrzeby bycie ważnym.

Cele edukacyjne
obejmują:

 • wzajemne poznanie się, integracja grupy;
 • wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia;
 • ustalenie reguł i norm grupowych;
 • nabywanie umiejętności wyrażania uczuć;
 • rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
 • rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych;
 • uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać;
 • ćwiczenie umiejętności    koniecznych    do   wzięcia   odpowiedzialności   za   swoje zachowanie   w   kontaktach   z   innymi   i   do   panowania   nad tymi zachowaniami;
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem;
 • pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym;
 • uczenie zachowań, które ułatwiają porozumiewanie się;
 • świadome i wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami;
 • wypracowywanie sposobów na radzenie sobie z konfliktami;
 • rozwój ekspresji ruchowej.

Cele rozwojowe
to:

 • rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
 • poznanie własnej podatności na wpływy innych osób;
 • rozwijanie koncentracji uwagi;
 • rozwijanie twórczego myślenia;
 • zgodne działanie w zespole i współdziałanie z innymi;
 • tworzenie wspólnych prac;
 • analiza ćwiczonych umiejętności;
 • rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się;
 • odczuwanie radości z wykonanego zadania.

 

Przejdź do treści Przejdź do menu