Rozkład dnia

Czas realizacji podstawy programowej w oddziałach
Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu, ustala się w godzinach 8.00-13.00

Ramowy rozkład dnia
Grupy młodsze dzieci 3 – 4 letnie
Przedszkole czynne jest w godzinach 6 00 – 16 30

Godziny realizacji Realizowane treści
6 00 – 8 00 Schodzenie się dzieci.
Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci.
8 00 – 13 00 Realizacja zadań wynikających z realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Ćwiczenia gimnastyczne zapobiegające wadom  postawy, ćwiczenia z użyciem sprzętu i przyborów.
Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika.
Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp.
Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe.
Zabawy językiem angielskim przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem – 2 razy w tygodniu po 15 min.
Utrwalenie zdobytych umiejętności. Praca indywidualna z dziećmi.
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień.
Zabawy  na  powietrzu,  gry  i  zabawy  ruchowe,  zajęcia sportowe,  obserwacje  przyrodnicze,  wycieczki,  spacery, prace społecznie użyteczne.
Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne.
 13 00 – 16 30 Tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich.
Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.
Aktywność własna dzieci.
Odbieranie dzieci.
8 35 – 8 55 śniadanie  

 

12 00 – 12 25 obiad
14 05 – 14 20 podwieczorek

Ramowy rozkład dnia
Grupy starsze dzieci 5-6 letnie
Oddział czynny jest w godzinach 7 00 – 16 00

Godziny realizacji Realizowane treści
7 00 – 8 00 Schodzenie się dzieci.
Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci.
8 00 – 13 00 Realizacja zadań wynikających z realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
Ćwiczenia gimnastyczne zapobiegające wadom postawy, ćwiczenia z użyciem sprzętu i przyborów. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika.
Ćwiczenia, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp.
Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe.
Zajęcia dodatkowe – religia*.
Zabawy językiem angielskim przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem – 2 razu w tygodniu po 30 min.
Utrwalenie zdobytych umiejętności. Praca indywidualna z dziećmi.
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień.
Zabawy  na  powietrzu,  gry  i  zabawy  ruchowe,  zajęcia sportowe,  obserwacje  przyrodnicze,  wycieczki,  spacery, prace społecznie użyteczne.
Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne.
 13 00 – 16 00 Tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich.
Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.
Aktywność własna dzieci.
Odbieranie dzieci.
8 10 – 8 30
9 00 – 9 20
śniadanie  

 

11 30 – 11 55
12 30 – 12 55
obiad
13 45 – 14 00
14 25 – 14 40
podwieczorek

*religia na wniosek rodziców