Opłaty

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

Pobyt dziecka w przedszkolu

Od dnia 01.01.2017r. obowiązuje  Uchwała nr. 328/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Lubliniec.

 • w godz. 8.00 – 13.00bezpłatny, świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki (realizacja podstawy programowej),
 • w godz. od 6.00 do 8.00 oraz od 13.00 do 16.30 – płatny w wysokości 1,00 zł. za godzinę/ nie dotyczy dzieci 6-letnich.
 • czas oraz opłata za pobyt dziecka w przedszkolu liczona jest w minutach, zgodnie z obowiązującym w placówce elektronicznym systemem – „Punktualny przedszkolak”,
 • w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, na drugie i każde następne dziecko, można uzyskać zniżkę – 50 %. (należy złożyć wniosek do dyrektora przedszkola).

Wyżywienie

 • dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 4 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek,
 • dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł. i w ciągu roku może ulec zmianie,
 • opłata za wyżywienie jest naliczana „z dołu”  i stanowi iloczyn: dziennej stawki żywieniowej i liczby dni obecności dziecka w danym miesiącu,
 • posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni.

Wpłat należy dokonać

na konto o nr:  39 1050 1142 1000 0023 2475 0005

 • zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem),
 • termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 10 – go każdego miesiąca.
 • Termin płatności oznacza dzień wpływu należności.
 • Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki. Wniesienie opłaty po 10 każdego miesiąca należy udokumentować potwierdzeniem przelewu

Uprzejmie prosimy o wpisanie w tytule wpłaty imię i nazwisko dziecka oraz informacji za jaki miesiąc jest wnoszona opłata.

Wpłata na rzecz Rady Rodziców

Nowy numer konta Rady Rodziców
83 1320 1465 7550 0126 2000 0001
Bank Pocztowy S.A